Jak dzisiaj definiuje się podręcznik i jakie są jego gatunki?

Podręczniki szkolne z księgarni internetowej taniaksiazka.pl są ściśle związane z programem nauczania, zawierają wykładnię wszystkich podstaw programowych związanych z edukacją, a więc są przeznaczone dla ucznia (a także i nauczyciela) i mają za zadanie pomóc mu w procesie nauczania. Jednak ich budowa i rodzaje nie są już takie do końca oczywiste.

Jakie formy podręczników są w tej chwili dostępne na rynku?

Wyróżnia się następujące rodzaje podręczników. Pierwotny typ to praktycznie każdy uniwersalny podręcznik o określonej strukturze, który zawiera:

  • uporządkowaną wiedzę odpowiadającą rocznemu programowi nauczania danego przedmiotu;
  • zadania/problemy do rozwiązania;
  • pomysły badawcze;
  • ćwiczenia i zadania pomocnicze.

W rzeczywistości może to być podręcznik bez zasad funkcjonalnych, można powiedzieć, że możliwości wzajemnie się równoważą. Inny typ to gruntowny, zawierający starannie zidentyfikowane treści, przedstawiający potwierdzony temat z całym jego przekazem (przedmiotem). Podręczniki tego typu znajdują się nawet w szkołach podstawowych, choć ich rzeczywisty zakres obejmuje minimum szkołę ponadpodstawową (liceum, technikum), a być może nawet poziom uniwersytecki. Możemy jeszcze spotkać zeszyty ćwiczeń. Czym są zeszyty ćwiczeń? Podręcznik do ćwiczeń i te z zadaniami to rodzaj, który posiada główną funkcję edukacyjną.

Jakie podręczniki znajdują się w szkołach wyższych?

Na uczelni można znaleźć dwa rodzaje podręczników systematycznych. Pierwszy z nich, to de facto kompendium, które obejmuje całość encyklopedycznego rozumienia w danej autodyscyplinie. Drugi zawiera dokładnie to, co jest najważniejsze dla uzyskania określonej wiedzy związanej z nauką, a także uwagi, w czym student musi się dokształcić, aby pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę.

Jaka dokładnie może być rola podręcznika?

Wszelkie podręczniki szkolne to elementy uzupełniające, które zazwyczaj, po odpowiednim dostosowaniu wywołują i racjonalizują aktywny związek ucznia z rzeczywistym materiałem, który ma opanować. Zazwyczaj są to różnego rodzaju ćwiczenia, zestawienia połączone z egzaminami testowymi (np. gramatyka). Prawie wszystkie podręczniki szkolne są pomocą w zdaniu egzaminu końcowego. Pomocne mogą stać się wszelkie kompilacje informacyjne (słowniki, encyklopedie), roczniki itp. Według kryteriów innych niż funkcja dydaktyczna powstają różnorodne rodzaje podręczników szkolnych, które mogą pełnić zupełnie inne role niż dostarczać samej wiedzy dla uczniów.

 

Jakie są oczekiwania stawiane nowoczesnemu podręcznikowi?

Dogłębna definicja współczesnego podręcznika nie jest wcale taka prosta. Obecnie, dla funkcji teorii oraz dodatkowo ćwiczeń, można przyjąć, że podręcznik może być dość sporą publikacją, która spełnia inne określone zadania. Jest to w istocie narzędzie dydaktyczne będące pewnym, obszernym zespołem wiadomości, opracowanym w ścisłym doświadczeniu z materiałem nauczania wraz ze wszystkimi objaśnionymi celami kształcenia na poziomie przedmiotowym (obejmującymi co najmniej część treści danego, przyjętego rocznego programu nauczania).

Czego dotyczą poszczególne podręczniki?

Każdy podręcznik jest napisany w celu pozyskania określonego odbiorcy, którym może być uczeń. Podręcznik to z pewnością tekst przeznaczony dla konkretnego odbiorcy – ucznia (i/lub po prostu nauczyciela), który jest napisany na podstawie istotnych potrzeb rozwoju psychofizycznego, charakterystycznych dla całej sprawdzanej grupy wiekowej. Jest to dowolna, ale usystematyzowana struktura, która odzwierciedla całą wybraną teorię związaną z edukacją szkolną.

Jakie są gatunki współczesnych podręczników szkolnych?

Dziś forma podręcznika to nie jest tylko publikacja papierowa, co oznacza, że być może jest dostarczany w dowolnym produkcie niepapierowym (“elektronicznym”), najczęściej stanowiącym pełny zestaw. Idea podręcznika jako subdyscypliny pedagogiki przyczynia się do formułowania pytań o miejsce niezliczonych publikacji w procesie pedagogicznym.

Czego się wymaga od podręcznika?

Aby podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) spełniały stawiane im wymagania, muszą zawierać odpowiedzi na przykład na pytania: w jaki sposób podręcznik danej instytucji odnosi się do treści zawartych w podstawie programowej oraz do programu nauczania? W jakim kierunku powinno iść jego ciągłe dostosowywanie? Czy wybierać papierowy czy elektroniczny i cyfrowy? Prezentowane w literaturze pedagogicznej działy związane z podręcznikami przedstawiają ich fantastyczną rozpiętość, a w głównej mierze nacisk na możliwości dydaktyczne.

Jakie są definicje podręczników szkolnych?

Wszystkie podręczniki szkolne klasyfikuje się również według różnych kryteriów, na przykład: okresu nauki, adresata, podejścia dydaktycznego, rodzaju materiału. Podsumowując, można ostatecznie stwierdzić, że podręcznik szkolny, niezależnie od jego rodzaju, jest z pewnością publikacją celowo stworzoną przez autora dla celów edukacyjnych i określonych w programie nauczania. Każdy podręcznik pozostaje w posiadaniu ucznia przez długi czas.

 

Podręcznik szkolny – czego się od niego wymaga?

Na pierwszy rzut oka ogólna, a zarazem szczegółowa definicja podręczników w kontekście teorii książki nie będzie taka prosta. Podręczniki definiuje się jako pomoce dydaktyczne, za które, zgodnie ze współczesną wiedzą o podręcznikach, uważa się przekazy ustrukturyzowane w kilku językach i zawarte w różnych typach mediów. Muszą one spełniać wiele funkcji. Dopiero wtedy można mówić o podręczniku.

Jaki jest ogólny cel podręcznika?

Podręcznik szkolny może być publikacją celowo serwowaną, aby osiągnąć określony cel pedagogiczny oraz dodatkowo edukacyjny. W rzeczywistości, przed latami 70-tymi, podręcznik był książką uczniów. Dzisiaj podręcznik jest jedynie (wciąż niezwykle podstawową) publikacją w szkole. Można powiedzieć, że każdy podręcznik może być całkiem niezłą książką, ale nie zakładajmy, że prawie każda książka jest jakimkolwiek podręcznikiem. Atutowym celem zrealizowanego podręcznika powinna być jego maksymalna zwięzłość i struktura, ażeby zapewnić prosty wstęp do skrótów i zawartości programowych.

Jakie są wymagania wobec podręcznika szkolnego?

Podręcznik ma być informacją dla wszystkich uczniów o świecie. W związku z tym, doskonała publikacja powinna zapewniać otwarte wykorzystanie faktów przyrodniczych, społecznych, a także etnicznych, reklamować badania i studia, a także edukować. W uświęconym tradycją podejściu można przyjąć, że podręczniki szkolne to publikacje zbudowane w celu spełnienia celowej funkcji instruktażowej, a także światopoglądowej. Powinny być one postrzegane jako materiały selekcjonujące określone w poszczególnych, właściwych warunków normatywnych i prezentujące informacje w odniesieniu do przyjętych zasad i celów kształcenia. Musi im towarzyszyć odpowiednia oprawa redakcyjna ułatwiająca uczącym się przyswojenie informacji zawartych w podręczniku.

Ogólna definicja typowa podręcznika

We współczesnej szkole podręcznik może być publikacją celowo służącą do realizacji celów dydaktycznych i dodatkowo wychowawczych określonych w programie nauczania (oraz w podstawie programowej) poprzez przedstawienie danych w sposób obszerny i pogłębiony (w sposób zróżnicowany) przy wykorzystaniu ściśle określonej treści. Zgodnie z tą definicją, podręczniki spełniają kilka ogólnych warunków, aby uzyskać ścisły związek ze wszystkimi obowiązującymi podstawami programowymi, co jest wystarczającym uzasadnieniem dla programu nauczania danego materiału szkolnego.